Zrealizowaliśmy ponad 150 projektów. wspomóż nas

"Rejs po wiedzę"


Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych "Sub ventum" jest Partnerem w Projekcie pn.: „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Pomorskiego  na  lata  2014-2020, Oś  priorytetowa 3 Edukacja,  Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

Projekt realizowany jest przez Lidera Projektu Miasto Słupsk w partnerstwie z Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Centrum Sportów Wodnych "OPTY Ustka" w Ustce i Fundacją Inicjatyw Niekonwencjonalnych "Sub ventum". Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”.

Celem Projektu i partnerstwa jest kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów 9 szkół podstawowych  poprzez wykorzystanie tematyki morskiej i żeglarskiej na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji morsko-żeglarskiej w ramach podstaw programowych różnych przedmiotów i praktycznych zajęć żeglarskich, ukazywanie morskiego dziedzictwa kulturowego Pomorza i budowanie świadomości specyfiki regionu (m.in. poprzez wycieczki, obozy), promowanie i upowszechnianie zawodów i specjalności związanych z nadmorskim położeniem regionu, rozwijanie współpracy z innymi organami prowadzącymi szkoły podstawowe w celu upowszechniania edukacji morsko-żeglarskiej.

Projekt zakłada wykorzystanie narzędzi TIK w zaplanowanych zadaniach obejmujących proces kształcenia dzieci i doskonalenia kwalifikacji nauczycieli. Podczas realizacji Projektu wykorzystywane będą nowoczesne pomoce dydaktyczne wspierające proces nauczania i uczenia się.

Projekt skierowany jest do dzieci oraz nauczycieli z 9 szkół podstawowych objętych projektem:

 1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego, Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk; (SP9)
 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka, ul.  Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk; (SP4)
 3. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Grottgera 10 a, 76-200 Słupsk; (SP8)
 4. Szkoła Podstawowa w Bierkowie im. , 76-200 Słupsk; ( SP Bierkowo)
 5. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Bierkowie, 76-206 Słupsk 8; ul. Grodzka 89
 6. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy (SP Kb),  76 - 251 Kobylnica, ul. Główna 63
 7. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie  (SP Kn), 76 – 251 Kobylnica, Kończewo ul. Szkolna 1
 8. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie (SP Kw), 76 - 251 Kobylnica, Kwakowo ul. Słupska 5
 9. Szkoła Podstawowa im. Książąt Pomorskich w Słonowicach (SP Sł), 76 - 251 Kobylnica, Słonowice 4
 10. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Sycewicach  (SP Sy), 76 - 251 Kobylnica, Sycewice ul. Szkolna 1

Zakres projektu obejmuje:

a. Warsztaty szkutnicze "Młody konstruktor" - budowanie łodzi. Praca metodą projektu.
b. Szkolne Koła Edukacji Morskiej pracujących metodą projektu (zajęcia pozalekcyjne)
c. Zajęcia pozalekcyjne z nawigacji na mapie morskiej przygotowujących m.in. do udziału w Pomorskim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji
d. Morskie klimaty w języku angielskim – zajęcia wykorzystujące słownictwo angielskie w edukacji morsko – żeglarskiej
e. Preorientacja zawodowa w zakresie zawodów związanych z morzem (spotkania z przedstawicielami zawodów związanych z morzem)
f. Praktyczne zajęcia żeglarskich na Stawku Łabędzim, akwaparku Trzy Fale w ramach Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego OMEGA 9
g. Zajęcia żeglarskie w porcie m. Ustka oraz na Morzu Bałtyckim
h. Obozy żeglarskie
i. Wyjazd do Przewłoki na warsztaty edukacyjne z zakresu fauny i flory Bałtyku oraz pracy rybaka zorganizowane przez Słowińską Grupę Rybacką
j. Wycieczki krajowe wspierające kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską: Oceanarium i Dar Pomorza
k. Wycieczki krajowe: Park Rekreacyjno-Edukacyjny Sea Park Sarbsk , - Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
l. Naukowe Pikniki Żeglarskie wraz ze szkoleniem na temat bezpieczeństwa i zachowania się na akwenach wodnych śródlądowych
m. Szkolne Pikniki Naukowe z elementami edukacji morskiej
n. Metoda projektu edukacyjnego na zajęciach z zakresu edukacji morskiej – szkolenie dla nauczycieli
o. Szkolenia dla nauczycieli  w zakresie umiejętności żeglarza jachtowego
p. Szkolenia dla nauczycieli w zakresie umiejętności sternika motorowodnego
q. Kurs na nauczyciela żeglarstwa (kurs dla nauczycieli)
r. Udział nauczycieli w zajęciach Sieci współpracy i samokształcenia pn. “Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych"
s. Szkolenia nauczycieli pod kątem wdrażania edukacji morskiej na lekcjach różnych przedmiotów
t. Udział nauczycieli w warsztatach “Kompetencje naukowo techniczne w edukacji morskiej”
u. Warsztaty z zakresu nawigacji na różnych przedmiotach

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

11.    Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.

Kontakt

 • Słupsk, ul. Gdyńska 22
 • +48 602 759 892
 • darek_klos@op.pl
Dane do wpłat Numer konta: 25 1090 2763 0000 0001 4218 2285
© Fundacja Sub Ventum. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk