Zrealizowaliśmy ponad 150 projektów. wspomóż nas

O Fundacji


Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” jest organizacją pozarządową powołaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanowioną przez fundatora Dariusza Kloskowskiego.

Tworzymy zgrany, profesjonalny i rozwijający się Zespół, działający na rzecz zmian społeczno-gospodarczych. Naszym celem jest wielopłaszczyznowa aktywizacja społeczeństwa ukierunkowana na inicjacji niestandardowych przedsięwzięć.

Prezes Zarządu: dr Dariusz Kloskowski
Wiceprezes Zarządu: dr Beata Kloskowska
Wiceprezs Zarządu: Beata Kloskowska

Obszary działania

 • i1.pngGospodarka Morska Inicjowanie i wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem sektora gospodarki morskiej, lokalnych i regionalnych waterfrontów, ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa i ratownictwa.

  Główne zadania skoncentrowane są na rozwijaniu pasji nawigacyjnej wśród dzieci i młodzieży, których m.in. ewaluacją jest:

  "Konkurs o tytuł Mistrza Nawigacji    województwa pomorskiego"
 • i2.pngKultura fizyczna Inicjowanie i wspieranie działań związanych z kulturą fizyczną, szeroko rozumianą aktywnością fizyczną i prosportową.

  Główne zadania skoncentrowane są na organizacji eventów sportowo-charytatywnych ukierunkowanych na niesienie pomocy potrzebującym. Zapisz się na bieg
 • i3.pngPrzedsiębiorczość Propagowanie w społeczeństwie idei przedsiębiorczości, w tym: wspieranie i wdrażanie innowacji i wniosków racjonalizatorskich, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, szkolenia dla przedsiębiorców i osób przedsiębiorczych oraz mediacje społeczne.

  Główne zadania skoncentrowane są na wdrażaniu niestandardowych projektów z implementacją przestrzenną.
 • i4.pngAktywizacja społeczna Wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.

  Główne zadania skoncentrowane są na przełamywaniu barier społecznych oraz pozytywnej integracji interpersonalnej.  


Fundacja realizuje cele statutowe polegające na:
 1. Realizacji działań związanych z rozwojem sektora gospodarki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa i ratownictwa oraz działalności waterfrontowej związanej ze sportowo-rekreacyjnym użytkowaniem wyodrębnionych obszarów;
 2. Wspieraniu placówek oświatowych oraz szkół wyższych w zakresie wdrażania projektów mających na celu propagowanie szeroko rozumianej morskości i odtwarzanie kadr morskich oraz inicjatyw z zakresu OZE i energetyki niskoemisyjnej;
 3. Organizowaniu i wspieraniu inicjatyw o charakterze sportowym, w tym rywalizacji sportowej połączonej z akcjami charytatywnymi na rzecz osób fizycznych oraz organizacji, fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji;
 4. Rozwijaniu projektów wspierających przedsiębiorczość w regionie, Polsce i poza jej granicami, w tym poprzez doradztwo w zakresie funkcjonowania i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, startup-ów, fundacji zrzeszających przedsiębiorców, edukacji, działalności wydawniczej, informacyjnej i badawczej służącej zdobywaniu, pogłębianiu i popularyzacji wiedzy z zakresu podstaw i rozwoju przedsiębiorczości, a także poprzez realizację działań polegających na szkoleniu, doradztwie, organizacji konferencji, przygotowywaniu ekspertyz;
 5. Wspomaganiu rozwoju społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz przedsiębiorczości;
 6. Opracowywaniu i promowaniu programów aktywnego zwalczania bezrobocia;
 7. Opracowaniu i promowaniu projektów i programów związanych z działalnością waterfrontową oraz związaną z zagospodarowaniem terenów na cele gospodarcze oraz użyteczności publicznej, w tym sportowe;
 8. Opracowywaniu i promowaniu programów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie;
 9. Rozwijaniu portali informacyjnych o tematyce przedsiębiorczości;
 10. Opracowywaniu programów edukacyjnych, analiz rynkowych, ankiet i danych statystycznych i demograficznych, programów rozwoju firm, biznes-planów, wydawaniu ekspertyz, opinii o stanie nieruchomości, broszur i ulotek informacyjnych zgodnie z założeniami działania Fundacji;
 11. Monitorowaniu obowiązujących regulacji prawnych i ich stosowania;
 12. Współpracy z instytucjami publicznymi RP i organami Unii Europejskiej;
 13. Współpracy z jednostkami samorządowymi, organami władzy publicznej, uczelniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 14. Wspieraniu wolontariatu i akcji charytatywnych oraz działań o charakterze patriotycznym i kombatanckim;
 15. Organizowaniu zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 16. Podejmowaniu inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji.
 17. Wspomaganiu (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) innych podmiotów, organizacji i instytucji realizujący cele zbieżne z celami Fundacji.
 18. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 19. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Kontakt

 • Słupsk, ul. Gdyńska 22
 • +48 602 759 892
 • darek_klos@op.pl
Dane do wpłat Numer konta: 25 1090 2763 0000 0001 4218 2285